Algemene verkoop- en garantievoorwaarden

De “Algemene verkoop- en garantievoorwaarden” voor voertuigen en aanhorigheden vinden steeds toepassing, behoudens voor zover de navolgende specifieke voorwaarden voor de online reservatie hiervan afwijken.

ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen de consument en garage Michel NV. In het kader van deze bijzondere voorwaarden, worden de hierna vermelde begrippen als volgt gedefinieerd:

– Bijzondere Voorwaarden: onderhavige voorwaarden en al haar toevoegingen of bijwerkingen.

– Reservatie: de consument heeft de mogelijkheid om een voertuig via de website te reserveren. De effectieve aankoop en afhandeling van papieren gebeurt vervolgens in een fysieke showroom van garage Michel NV.

– Consument: een gebruiker van de website die overgaat tot de reservatie van één of meerdere voertuigen / artikelen en die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

– Garage Boden Hasselt/Tongeren: Garage Michel NV is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen met ondernemingsnummer 0860.890.143, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3700 Tongeren, Luikersteensweg 204, handel drijvende onder de handelsnaam “garage Michel NV”. Deze is de rechtspersoon die de producten of diensten aan de consument aanbiedt.

– Website: Verzameling van bij elkaar horende webpagina’s. De website is toegankelijk via de URL https://www.garageboden.be en wordt uitgebaat door garage Michel NV. Via de website wordt de mogelijkheid aangeboden voertuigen te reserveren.

1.2 Deze bijzondere voorwaarden regelen de veiligheid en de contractuele relatie van de transacties tussen de consument en Garage Michel NV. Wanneer de consument op de Website voertuigen reserveert, bevestigt hij de bijzondere gebruiksvoorwaarden gelezen en geaccepteerd te hebben. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor consumenten die de website raadplegen in of buiten België.

CORRECTHEID VAN GEGEVENS

2.1 Via de website verkoopt Garage Boden nieuwe voertuigen, tweedehands voertuigen en oldtimers. Informatie over de voertuigen, de prijsbepaling en algemene informatie over online reservaties is onderhevig aan wijzigingen en verbeteringen. Garage Boden doet er alles aan om de communicatie zo correct en transparant te laten verlopen. Mocht er ergens toch informatie onjuist, onvolledig of verouderd zijn dan worden de nodige aanpassingen zo spoedig mogelijk doorgevoerd, zonder de consument hiervan expliciet op de hoogte te brengen.

2.2 De vermelde technische specificaties van voertuigen en de weergegeven afbeeldingen zijn niet bindend, doch gelden slechts bij benadering en worden louter indicatief door garage Boden meegedeeld. Bepaalde modellen, onderdelen en accessoires kunnen licht verschillen van de werkelijke toestand. De vermelde kleuren van voertuigen worden steeds zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, doch zijn niet bindend en worden dan ook louter ter indicatie meegedeeld. Garage Boden garandeert niet dat ieder beeldscherm van een pc, tablet of gsm de kleurschakering identiek weergeeft.

ONLINE RESERVATIE

3.1 Via de website kunnen consumenten voertuigen reserveren tegen betaling van een reservatievergoeding ten bedrage van 100,00 EUR of 200,00 EUR.

In dat geval wordt de wagen door Garage Boden voor een periode van drie (3) of zeven (7) werkdagen geblokkeerd.

3.2 Een klant kan maximaal twee (2) wagens reserveren via de website en zal per reservatie een bedrag van 100,00 EUR of 200,00 EUR dienen te betalen.

3.3 Na reservatie zal de consument door Garage Boden worden uitgenodigd om binnen een termijn van drie (3,7) werkdagen de wagen te komen bezichtigen.

3.4 De consument heeft na bezichtiging de mogelijkheid om het voertuig aan te kopen, eventuele opties toe te voegen dan wel een andere wagen te kopen.

Indien de klant de wagen of een andere wagen aankoopt, zal dit bekrachtigd worden door het ondertekenen van een verkoopovereenkomst, en zal het bedrag ad. 100,00 EUR of 200,00 EUR in mindering worden gebracht van de aankoopprijs.

3.5 Indien de klant beslist geen wagen aan te kopen en dit aan Garage Boden laat weten, of bij gebreke aan enige reactie binnen de 3 of 7 werkdagen na reservatie van de wagen, wordt de reservatievergoeding vrijgegeven ten voordele van Garage Boden.

3.6. Alle reservaties zijn afhankelijk van eventuele voorraad fluctuaties. Garage Boden kan niet garanderen dat alle op de website getoonde wagens effectief beschikbaar zijn om reden dat de kans reëel is dat meerdere klanten op hetzelfde ogenblik dezelfde wagen reserveren / aankopen.

Wanneer het voertuig niet voorradig is, zal Garage Boden de consument informeren en heeft Garage Boden het recht om de reservatie te annuleren.

Garage Boden zal de consument in voorkomen geval informeren binnen de 48 na reservatie.

In voorkomend geval heeft de consument recht op restitutie van zijn reservatievergoeding, welke door Garage Boden zal worden terugbetaald binnen de 30 dagen. 

3.7. Garage Boden behoudt zich het recht voor om de reservatie te annuleren in de volgende gevallen:

In het geval de reservatieprijs niet wordt betaald binnen de 3 of 7 dagen na reservatie

In het geval waarbij de consument tot 3 of 7 werkdagen na de reservatie en betaling van de reservatieprijs onbereikbaar blijft via de door hem opgegeven contactadressen (adres, telefoon, email,…) en Garage Boden aldus geen reactie kan bekomen om alles verder af te handelen binnen nogmaals 3 of 7 werkdagen.

Bij overmacht.

PRIJS EN BETALING

4.1 Indien de consument gekozen heeft voor een betaling via overschrijving, dan krijgt deze meteen ook de betalingsgegevens doorgestuurd van de betaalpartner Mollie.

Indien de Consument de betaling al gedaan heeft, dan krijgt deze hiervan een bevestigingsmail.

4.2 Alle prijzen in de Website zijn inclusief btw. De munteenheid is steeds EUR. Verkeersbelasting, belasting op in verkeerstelling, kost op een financiering, extra accessoires en alle vormen van verzekeringen zijn niet in de prijs inbegrepen.

4.3 In geval van een technische fout betreffende de voorstelling van de prijs, zal Garage Boden slechts gebonden zijn indien de voorgestelde prijs redelijk verwacht kon worden voor het betreffende voertuig. De consument zal zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

5.1 Garage Boden is niet verantwoordelijk voor een onderbroken beschikbaarheid van of toegang tot de Website, storingen afhankelijk van het computersysteem, virussen of andere ongemakken of schade in de meest ruime zin van het woord die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de Website.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN REGELING DER GESCHILLEN

6.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

6.2 Bij elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen uitdrukkelijk akkoord dat alle geschillen omtrent overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van te Limburg, afdeling Hasselt toebehoren.

CONTACT

7.1 Voor wijzigingen of klachten betreffende de bestelling, kan de koper mailen naar customerservice@garageboden.be (van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 19u00) of contact nemen via www.garageboden.be